นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(20)/2560 การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ 2561 การจัดทำหนังสือ 25 ปี สวนดุสิตโพล การจัดการพลังงานของสวนดุสิตโพล ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/07/2560