นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล พบสื่อมวลชนในวาระครบรอบ 25 ปี สวนดุสิตโพล เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 วันที่ 22 มิถุนายน 2560- วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/07/2560