นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล เป็นประธานในการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ความสำเร็จของผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ด้านป่าไม้” โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านป่าไม้ของทางภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระ ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะสิ่งที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารงานด้านป่าไม้นั้นมีผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 รวมถึงเสนอทิศทางการดำเนินงานด้านป่าไม้ของประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 จัดโดย ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/06/2560