นางสาวพบรัก แย้มฉิม ผู้อำนวยการธุรกิจวิชาการ และนางสาวสุภาวดี บาลี นักวิจัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่สำนักงานกองทุนฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง (ศูนย์ราชการอำเภอแม่เมาะ หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง) เยี่ยมชมและหารือการดำเนินงานของกองทุนฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง มีนำเสนอภาพรวมการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 โดย ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 และมีการนำเสนอผลประเมินการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชน กองทุนฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตลอดจนการเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่เมาะ หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างเพื่อรองรับการบริการ เดินทางไปยัง อบต.บ้านดง หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลบ้านดงเดินทางไปยังบ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เยี่ยมชมโครงการ ก่อสร้างศูนย์ ศสมช. และผู้สูงอายุ บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 และเดินทางไปบ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เยี่ยมชมโครงการวางแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรในครัวเรือน บ้านใหม่มงคล หมู่ 10

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/05/2560