รศ.ดร.สุขม เฉลยทรัพท์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.1 ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพลแจ้งที่ประชุมทราบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 1.2 ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพลแจ้งที่ประชุมทราบ นายณัฐพล แย้มฉิม ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.0 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9(15)/2559 นางสาวชนัญชิดา อยู่เดช ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 การจัดทำหนังสือ 25 ปี สวนดุสิตโพล นางสาวยุพาพร มาชม 3.2 สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ2560 นายทรงพล กิจเสถียรพงษ์ 3.3 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวชนัญชิดา อยู่เดช ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพลประจำเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เอกสาร นางสาวปิยฉัตร อ่อนน้อม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 4.๑ ผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรกิจวิชาการ เอกสาร นางสาวพบรัก แย้มฉิม 5.2 ผลการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร 5.3 ผลการดำเนินงานของฝ่ายสำนักงาน นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์ 5.4 ผลการดำเนินงานของฝ่ายประมวลผล นางผ่องพรรณ จาดก้อน 5.5 การประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพลครั้งถัดไป นายณัฐพล แย้มฉิม

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/03/2560