ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจวิชาการ สวนดุสิตโพลและ คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ในการนี้ ได้หารือร่วมกับ ผอ.สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 8 ชลบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 และชลบุรี 2 นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมโครงการสร้างฝายกักเก็บน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียลำห้วยปราบ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ของกองทุนฯ ชลบุรี 2 และโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. คลองบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ของกองทุนฯ จังหวัดชลบุรี 1 โครงการศูนย์เรียนรู้ BanChang Town Hall และโครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ของกองทุนฯ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/03/2560