รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล ต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานและกระบวนการทำงานของสำนักงานสวนดุสิตโพล วันท่ี่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/02/2560