นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล และคณะทำงานสวนดุสิตโพล ร่วม งานวันขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 25560 วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิ

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/01/2560