ปี 2561 ไทย เพาะบ่มเด็ก อันดับ 85 จาก 175 ประเทศ ค่าดัชนี 863 จาก1,000 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/06/2561