สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการใช้โปรแกรมไมโครซอฟ เพื่อการปฎิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ” และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี นางเบญญาภา ยวงอักษร นายจิรโรจน์ โอฬารศศิวัชร์ และนางสาววรรณภรณ์ นุชเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 11305 อาคาร 11

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/06/2561