นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 5/(29)/2561 โดยมีวาระเรื่องการจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล เรื่องสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 เรื่องสรุปการปฎิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล ฯลฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/06/2561