ปี 2561 คนไทยเล่น Facebook 49 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4% จากปี 2560

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
02/06/2561