ปี 2017 ประเทศไทย พึงพารายได้จา่กการท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 3 ของโลก คือคิดเป็นร้อยละ 9.3 ของ GDP (GDP : Gross Domestic Product) คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของปรเทศ

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
01/06/2561