ประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน "วันวิสาขบูชาโลก" มากที่สุด คือ ประเทศไทย โดยเป็นเจ้าภาพจัดงานฯมาแล้วถึง 12 ครั้ง รองลงมาคือ ประเทศเวียดนาม 2 ครั้ง และ ประเทศศรีลังกา 1 ครั้ง ซึ่งการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2547 รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
30/05/2561