ปี 2017 ชาวลักเซมเบิร์ก มีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในโลก ปีละ 120,061$ หรือ ประมาณ 3.85 ล้านบาท (ปี 2016 ชาวลักเซมเบิร์ก รายได้ต่อหัวสูงสุดในโลก ประมาณ 3.7 ล้านบาท)

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
26/05/2561