ปี 2561 คนไทยมีหนี้คงค้างบัตรเครดิต ประมาณ 3.58 แสนล้านบาท (สำรวจ ณ เดือน มีนาคม 2561)

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
26/05/2561