ปี 2561 "คนไทย" มีบัญชี "บัตรเครดิต" จำนวน 20.60 ล้านบัญชี (สำรวจ ณ เดือนมีนาคม 2561)

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/05/2561