ระหว่าง ปี 2551 - 2560 กรุงเทพ Register จดทะเบียน "รถใหม่"เฉลี่ยชั่วโมงละ 97 คัน ประมาณ 8.5 ล้านคัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/05/2561