บุคลากรสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อง “การทำโพล”ในกิจกรรมคอร์สเรียนสำหรับนักเรียน “May Camp 2018” เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนและเน้นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 5 ระหว่างวันที่ 15 -16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/05/2561