รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/05/2561