ปี 2017 ลักเซมเบิร์ก ความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technological Readiness) "มาก" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 6.46 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/05/2561