ปี 2017 ไทย พัฒนาการตลาดการเงิน (Financial Market Development) อันดับ 40 จาก 137 ประเทศ ค่าดัชนี 4.44 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/05/2561