นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(28)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน การตั้งเป้าหมายในการทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/05/2561