ปี 2017 สิงคโปร์ ประสิทธิภาพของตลาด(Goods Market Efficiency) "สูง" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 5.76 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/05/2561