ปี 2017 ประเทศไทย ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน อันดับ 65 จาก 137 ประเทศ ด่าดัชนี 4.23 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/04/2561