รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่องนโยบายการดำเนินงานสวนดุสิตโพลจากอธิการบดีสู่การปฏิบัติ ในงานด้านวิชาการ งานสนับสนุนวิชาการ งานสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ งานบริการวิชาการ และงานหารายได้ ฯลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/04/2561