สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับ ต้อนรับฝึกงานหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานสารบรรณ และเรียนรู้การพัฒนาตนเองเพื่อบุคลิกภาพที่ดีในองค์กร 20 ชั่วโมง จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวรจนา หมีเงิน และ นางสาวกัลยาพร พัฒนแก้ว ระหว่าง 9 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/04/2561