นางสาวยุพาพร มาชม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สวนดุสิตโพล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ 1 การอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตบางแก้ว ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อาคาร 2 (ชั้น)

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/04/2561