นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล และบุคลากรสวนดุสิตโพล ต้อนรับ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น อาจารย์นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับฟังการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษา จำนวน 3 คนได้แก่ นางสาวภัทรา เพชรเยียน นางสาวมัสวี เทียนเครือ และนางสาวฤทัยทิพย์ อั๋งศิริ ที่เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาที่สวนดุสิตโพล ในที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/04/2561