ปี 2017 สวิตเซอร์แลนด์ ความสามารถด้านนวัตกรรมดีที่สุดโลก ด่าดัชนี 67.69 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/04/2561