นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล และบุคลากรสวนดุสิตโพลให้การต้อนรับ อาจารย์พรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในด้านกระบวนการทำโพล ตามโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17- 18 เมษายน 2561 ณ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/04/2561