ปี 2016 กรุงเทพฯ ต้นทุนเฉลี่ย ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ ถูก อันดับ 19 จาก 71 เมื่อง$ 0.70 ประมาณ 22.4 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/04/2561