สวนดุสิตโพลสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส นางผ่องพรรณ จาดก้อน ใน วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/04/2561