นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่3 (27)/2561 โดยมีวาระเรื่องการจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล ประจำเดือนมีนาคม 2561 เรื่องสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 และเรื่องการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/04/2561