รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marketing Boom for Business Agency of SDU” จัดขึ้นเพื่อให้ 6 หน่วยงานอิสระ อาทิ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ สวนดุสิตโพล ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต และสำนักกิจการพิเศษ ได้นำองค์ความรู้จากการอบรมด้านการวางแผนการตลาด (Markeing Plan) ไปต่อยอดทางธุรกิจของหน่วย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ กลยุทธ์ทางการตลาดที่ก้าวทันโลกยุค 4.0 ” ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ วันที่ 2 เมษายน 2561

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/04/2561