สวนดุสิตโพลจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมด้วย ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ดร.นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ นักวิจัยสวนดุสิตโพล ให้ความรู้เรื่อง Soft Skills นายกิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์ นักวิจัยสวนดุสิตโพล ให้ความรู้เรื่องการจัดทำ RESUME และนางสาวชนัญชิดา อยู่เดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาฝึกงาน เรื่อง การใช้ Website Piktochart ในการสร้างงานนำเสนอ ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/04/2561