ในศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 2100) 15 ภาษา จาก 7,000 ภาษา จะสูญหายไปจากโลก

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/03/2561