ปี 2016 ประเทศไทย ปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ มากเป็นอันดับ 21 ของโลก คิดเป็น 0.8% ของทั้งหมด

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/03/2561