นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ต้อนรับ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเช่น อาจารย์นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 คนได้แก่ นางสาวภัทรา เพชรเยียน นางสาวมัสวี เทียนเครือ และนางสาวฤทัยทิพย์ อั๋งศิริ ที่เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาที่สวนดุสิตโพล ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/03/2561