ภาวะโลกร้อน ทำให้ออกซิเจนในมหาสมุทรทั่วโลกลดลงเฉลี่ย 2% ลดลงเฉลี่ย 2%

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/03/2561