ภาวะโลกร้อน ทำให้ 13%นกสายพันธุ์ต่างๆ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/03/2561