รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัยท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(26)/2561 ด้าน ผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ ด้านผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ด้านผลการดำเนินงานของฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ ด้านผลการดำเนินงานของฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ ประจำเดือนมกราคม และ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ด้านผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาองค์กร ด้านผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาองค์กร ประจำเดือน มกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และด้านผลการดำเนินงานของฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล ใน วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 203 อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/03/2561