นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานเพื่อการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อใช้ในการประเมินในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นการเก็บข้อมูล และการจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่สวนดุสิตโพล อาคารตึกใหญ่ (ตึกโพล)

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/02/2561