ปี 2560 ไทย คอรัปชั่น อันดับ 96 จาก 180 ประเทศ ค่าดัชนีการคอรัปชั่น 37 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/02/2561