เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 โซมาเลีย คอรัปชั่นสูงที่สุดในโลก ค่าดัชนีการคอรัปชั่น 9 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/02/2561