ปี 60 นิวซี่เเลนด์ คอรัปชั่น ต่ำที่สุดในโลก ค่าดัชนีการคอรัปชั่น 89 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/02/2561