คนไทย ครอบครอง ปืน อันดับ 39 ของโลก อัตราส่วน 16 คน : ประชากร 100 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/02/2561