คนกรุงเทพฯ เล่น Facebook มากที่สุดในโลก จำนวน 22 ล้านคน

ณัฐพล แย้มฉิม     
10/02/2561