คนไทยใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ต(รวมทุกอุปกรณ์)นานที่สุดในโ,ลก เฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง 3 นาที

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/02/2561