นางสาวนภณัฐ ชมพู นักวิจัยฝ่ายธุรกิจสารสนเทศประชุมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่เครือข่ายภาคสนามโครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของกองทัพบก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ (อาคารสวนดุสิตโพล)

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/02/2561